ավելացվեց Ձեր նախընտրածների ցուցակում

Կայքէջի օգտագործման պայմաններ և դրույթներ

«TBuy կայքէջի օգտագործման պայմանները», «Կայքէջի օգտագործման պայմաններ», «Պայմաններ» - պարտադիր դրույթներ, որոնք կարգավորում են TBuy կայքէջի ցանկացած ձևով օգտագործումը, ինչպես նաև ձեր կողմից ցանկացած ապրանքի գնման և վաճառքի կարգը այս կայքէջի միջոցով։

«TBuy կայքէջ», «Կայքէջ» և «Հարթակ» 

«Գործընկեր» - իրավաբանական անձ և/կամ անհատ ձեռնարկատեր, որը TBuy կայքէջի օգտագործման կանոնների 3-րդ գլխով սահմանված կարգով ակտիվացրել է իր TBuy հաշիվը (անձնական էջը)։

«Վաճառող անհատ» - ֆիզիկական անձ, որը TBuy կայքէջի օգտագործման կանոնների 3-րդ գլխով սահմանված կարգով ակտիվացրել է իր Tbuy հաշիվը (անձնական էջը)։

«Վաճառող» -  գործընկեր և վաճառող անհատ։

«Գնորդ» - անձ (ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձ), որը TBuy կայքէջի օգտագործման կանոնների 3-րդ գլխով սահմանված կարգով ակտիվացրել է իր Tbuy հաշիվը (անձնական էջը)։

«Դուք», «Ձեր» և «Ձեզ» - Կայքէջը այցելող և/կամ գնում և/կամ վաճառք կատարող հաճախորդ և/կամ TBuy հաշվի օգտատերեր։ 

            «TBuy», «Ընկերություն», «Մենք», «Մեր», և «Մեզ» - «Թիբեյ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՀՎՀՀ՝ 04233458, գրանցման հասցեն՝ ՀՀ, ք.Մասիս, 2 թղմ. 3փ. 18տ)։

 

1.   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.1.       Մուտք գործելով կամ օգտագործելով TBuy կայքէջը, կամ օգտագործելով այս կայքէջի ցանկացած ծառայություն կամ ծրագիր, Դուք համաձայն եք այս Կայքէջի օգտագործման պայմաններին, ներառյալ «Գաղտնիության քաղաքականությանը»։ Ուստի, խնդրում ենք մանրամասն կարդալ Օգտագործման Պայմանները, քանի որ դա պարունակում է կարևոր տեղեկատվություն Կայքէջի օգտագործման առանձնահատկությունների, հնարավոր սահմանափակումների, վճարումների կարգի, պատասխանատվության և այլ էական պայմանների մասին։

1.2.       Սույն Պայմանները ընդունելով՝ Դուք անվերապահորեն և անհետկանչելիորեն համաձայնում եք, որ այն լիարժեք կիրառվում է ինչպես «Թիբեյ» ՍՊԸ, այպես էլ Գնորդի և Հաճախորդի (կախված գործարքում Ձեր կարգավիճակից) հետ Ձեր ունեցած իրավահարաբերությունների նկատմամբ։ Դուք նաև հավաստում եք, որ բավարար և անհրաժեշտ եղանակով ծանոթացել եք սույն Պայմաններին և դրա բովանդակության կապակցությամբ չունեք որևէ բողոք և/կամ առարկություն։

1.3.       Սույնով Դուք համաձայնություն եք տալիս նաև TBuy կայքէջի Գաղտնիության Քաղաքականությանը, որը հանդիսանում է սույն Պայմանների անբաժանելի մասը։

1.4.       TBuy կայքէջ մուտք գործելով կամ այն որևէ եղանակով օգտագործելով՝ Դուք ընդունում եք, որ Կայքէջի օգտագործման Պայմանները Ձեզ համար պարտադիր են, և TBuy կայքէջի օգտագործման կապակցությամբ «Թիբեյ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և Ձեր միջև անորոշ ժամկետով կնքվել է համաձայնագիր։

1.5.       TBuy-ը իրավունք ունի ցանկացած պահի փոփոխել և լրացնել Կայքէջի օգտագործման պայմանները` տեղադրելով համապատասխան փոփոխված և լրացված Oգտագործման պայմանները TBuy-ի կայքէջում, որը հասանելի է —————— հղումով։ Կայքէջի օգտագործման պայմանների փոփոխությունները և լրացումները TBuy-ի կայքէջում տեղադրվելուց հետո Ձեր TBuy հաշվի հետագա օգտագործմամբ Դուք տալիս եք ձեր համաձայնությունը փոփոխված Կայքէջի օգտագործման պայմաններին:

 

2.    Կայքի օգտագործման կարգը (պարատդիր վարվելակարգ)

2.1.       Որպես Կայքէջը օգտագործելու նախապայմաններ Դուք հավաստում եք, որ՝

2.2.       TBuy-ում գրանցվելիս Ձեր կողմից տրամադրված էլեկտրոնային փոստի հասցեն հանդիսանում է TBuy-ի և Ձեր միջև հաղորդակցության հիմնական միջոցը։

2.3.       TBuy-ը պատասխանատվություն չի կրում Ձեր կողմից երրորդ անձի հասանելիությունից մուտքանունը (login) և գաղտնաբառը (password) չպահպանելու և երրորդ անձին գիտակցաբար դրանք տրամադրելու համար։ 

2.4.       Ձեր՝ TBuy-ի միջոցով վաճառքի ցանկացած պայմանագիր կնքվում է բացառապես Վաճառողի և Գնորդի միջև։

2.5.       Կայքէջի միջոցով Վաճառող-անհատը իրավունք ունի իրականացնել բացառապես անձնական օգտագործման ապրանքների վաճառք՝ մեկ ամսվա ընթացքում, մեկ ենթակատեգորիայի 2 ապրանքի վաճառք։

2.6.       Վաճառողի կողմից TBuy-ում տեղադրված տվյալների (լուսանկարների, տեսանյութերի, գրաֆիկաների և այլ տվյալնների/տեղեկատվության («Տվյալներ»)) կեղծ, ոչ պատշաճ լինելու արդյուքում երրորդ անձանց պատճառված վնասների համար պատասխանատվություն է կրում Վաճառողը։

2.7.       Արգելվում է տարածել և/կամ տեղադրել օրենքին հակասող և բարոյական նորմերին չհամապատասխանող տվյալներ։

2.8.       Արգելվում է Tbuy կայքէջի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության օրենդրությամբ սահմանված՝ քաղաքացիական շրջանառությունից հանված օբյեկտների վաճառքի առաջարկ անել։

2.9.       Դուք համաձայն եք, որ չեք տեղադրելու, հրապարակելու կամ տարածելու որևէ տվյալ, որը խախտում է կամ կարող է խախտել երրորդ անձանց մտավոր սեփականության իրավունքները (այդ թվում նաև՝ հեղինակային իրավունք, ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունք, ֆիրմային անվան նկատմամբ իրավունք և այլն)։

2.10.     Արգելվում է TBuy կայքէջը օգտագործոլ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող նպատակներով և կարգով։ TBuy հաշիվը  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող նպատակներով և կարգով օգտագործելու համար պատասխանատվություն է կրում հաշվի օգտատերը։

 

3.   TBuy հաշվի ակտիվացման ընդհանուր դրույթներ․

3.1.       TBuy Կայքէջը օգտագործելու նպատակով կարող են բացվել հետևյալ հաշիվները (այսուհետ նաև՝ «TBuy Հաշիվ»)՝

3.2.       TBuy հաշիվ բացելու համար հարկավոր է գրանցվել կայքէջում՝ լրանցնելով անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։

3.3.       Դուք պարտավոր եք տրամադրել ստույգ և լիարժեք տվյալներ ձեր անձի մասին, մասնավորապես՝ անուն, ազգանուն (անվանում), հասցե, հեռախոսահամար և էլեկտրոնային փոստի հասցե: Բացի այդ, խնդրում ենք կանոնավոր կերպով թարմացնել անձնական տվյալները: Դուք նաև համաձայն եք չխեղաթյուրել Ձեր ինքնությունը կամ պատկանելությունը որևէ անձին կամ կազմակերպությանը, այդ թվում՝ օգտագործելով մեկ այլ անձի անուն, գաղտնաբառ կամ այլ տեղեկություն:

3.4.       «Գործընկերը» և «Վաճառող անհատը» TBuy հաշիվ ակտիվացնելով դառնում է միջնորդական ծառայությունների մատուցման (գործակալական) պայմանագրի կողմ, որի պայմաններին Գործընկերը և Վաճառող անհատը ծանոթանում է Tbuy հաշիվ բացելուց հետո և իր գործողություններով դրան համաձայնություն տալու միջոցով։

3.5.       TBuy հաշվի ակտիվացման կարգ Վաճառողի համար՝

3.5.1.      Կայքէջում գրանցվելիս՝ «Գործընկեր»-ի և/կամ «Վաճառող անհատ»-ի կողմից անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրելուց հետո, TBuy-ը ստուգում է լրացված տվյալները և դրանց ճիշտ լինելու դեպքում միայն ակտիվացնում «Գործընկեր»-ի և/կամ «Վաճառող անհատ»-ի TBuy հաշիվը։ Տվյլաների կեղծ, ոչ լիարժեք լինելու դեպքում TBuy-ը մերժում է գրանցման հայտը։

3.5.2.      Յուրաքանչյուր Գնորդի անձնական էջի ներքևի հատվածում առկա է «Դառնալ վաճառող» կոճակը, որը սեղմելուց հետո կայքէջը իրականացնում է տվյալ անձի նույնականացումը (տվյալների հաստատում), որպես Վաճառող-անհատ։ Հեռախոսահամարի հաստատումը կատարվում է կայքէջի կողմից ուղարկած կոդի միջոցով։ Վաճառող-անհատը ավելացնում է ինքնանկար անձը հաստատող փաստաթղթով (անձնագիր/նույնականացման քարտ)։

3.5.3.      Ընկերության աշխատակիցը ստանում է բոլոր տվյալները, ինքնությունը հաստատելուց հետո, հաստատում է տվյալ ֆիզիակակնան անձին, որպես վաճառող։

3.5.4.      Ընկերության կողմից Հաճախորդի Վաճառող-ֆիզիկական անձի կարգավիճակի հաստատման վերաբերյալ ծանուցում է ուղարկվում անձի էլեկտրոնային հասցեին, ծանուցման հետ Վաճառող-անհատին է ուղարկվում  նաև վերջինիս կողմից ակցեպտավորած համաձայնագիր/պայմանագրի օրինակը։

 

3.6.       TBuy հաշվի ակտիվացման կարգ «Գնորդ»-ի համար՝

3.6.1.      Որպես Գնորդ TBuy հաշիվն ակտիվացնելու համար հարկավոր է լրանցնել պահանջվող  տեղեկատվությունը։

3.7.       Մեր կողմից Ձեր հայտը հաստատվելուց հետո Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեին կստանաք հղում, որով կկարողանաք մուտք գործել Ձեր TBuy հաշիվ։

3.8.       Ընկերությունը իր հայեցողությամբ կարող է դադարեցնել յուրաքանչյուր Օգտատիրոջ Հաշվի գործողությունը կամ սահմանափակել նրա հասանելիությունը Կայքէջին, եթե վերջինիս կողմից խախտվել է մեր, մեր Գործընկերների և/կամ երրորդ անձանց իրավունքները և/կամ օրինական շահերը, և/կամ չեն պահպանվել սույն իրավահարաբերությունները կարգավորող կիրառելի օրենսդրության այլ պահանջներ։

 

4.    Գաղտնիության քաղաքականություն

4.1.       Մեր կայքէջն օգտագործելով, կամ մեր կայքէջի միջոցով որևէ ապրանք ձեռք բերելով` Դուք համաձայնում եք տվյալների հավաքագրման և օգտագործման՝ այս քաղաքականությամբ սահմանված կարգին:

4.2.       Սույն կանոնների իմաստով «Գաղտնիության քաղաքականությունը» իր մեջ ներառում է տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման և օգտագործման կարգը և սահմանները։

4.3.       Ձեզ առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների տրամադրումն առավել պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար TBuy կայքէջը հավաքագրում է երկու տեսակի տեղեկատվություն` անձնական տվյալներ և ոչ անձնական տվյալներ:

4.4.       «Անձնական տվյալներ»-ը վերաբերում են այն տեղեկատվությանը, որը մեզ հնարավորություն է տալիս մանրամասներ պարզել Ձեր ինքնության մասին, և կարող է օգտագործվել Ձեր անձի ինքությունը պարզելու, Ձեզ հետ կապվելու, կամ Ձեր գտնվելու վայրը պարզելու նպատակով: Անձնական տվյլաներն են՝

4.4.1.      Անուն, ազգանուն, անվանում, ֆիրմային անվանում, հասցեներ, էլեկտրոնային փոստի հասցեներ, հեռախոսահամարներ,

4.4.2.      Բանկային ռեկվիզիտներ, հաշվեհամարներ, անձնագրային տվյալներ,

4.4.3.      Պատվերների առաքման հասցեները և պատվերների առաքումը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ այլ տեղեկատվություն։

4.5.        «Ոչ անձնական տվյալներ» են հանդիսանում բոլոր այն տվյալները, որոնք 4․4 կետի իմաստով չեն հանդիսանում «անձնական տվյալներ»։ Ոչ անձնական տվյալներն են ի թիվս այլոց նաև՝

4.5.1.      Պատվերների պատմությունը, նախընտրելի ապրանքների ցանկը,

4.5.2.      TBuy և TBuy հաշվի օգտատիրոջ նամակագրությունը։

4.5.3.      Տեղեկատվության ավտոմատ հավաքագրման համար մենք օգտագործում ենք քուքիներ (cookies), որոնք ինտերնետ բրաուզերի կողմից Ձեր համակարգիչ և/կամ հեռախոս ներբեռնած և այնտեղ պահպանվող փոքր տեքստային ֆայլեր են։ Նման ֆայլերն օգնում են ստանալ տեղեկատվություն Կայքէջ Ձեր հաճախելիության պարբերականության, նախընտրելի Ապրանքների և/կամ Ծառայությունների վերաբերյալ։ Նման կերպ մենք փորձում ենք են հեշտացնել Կայքէջի որոշ հատկություններից Ձեր օգտվելու հնարավորությունը՝ հիմնվելով Կայքէջի՝ Ձեր օգտագործման նախապատմության վրա:

4.6.       4․4 և 4.5 կետով թվարկված տեղեկատվությունը օգտագործվում է ծառայություններ տրամադրելու, սեփական գործունեության իրականացման, և այցելուների համար մեր կայքէջը բարելավելու նպատակով:

 

5.   TBuy  հարթակում ապրանքների վաճառքի կազմակերպման կարգ․

5.1.       «Վաճառող-իրավաբանական անձ»-ի և/կամ «Վաճառող-ֆիզիկական անձ»-ի կողմից առաջարկվող Ապրանքը նախքան Կայքէջում տեղադրելը Ընկերությունն նախապես կատարում է որոշակի հետազոտություն, և ունի բացարձակ և անբողոքարկելի հայեցողություն Կայքէջում ցանկացած Ապրանքի տեղադրումը մերժելու և/կամ ցանկացած ժամանակ Կայքէջից դրանք հեռացնելու կապակցությամբ։

5.2.       «Գործընկեր»-ի և/կամ «Վաճառող-անհատ»-ի կողմից առաջարկվող Ապրանքի նկարագրությունը պետք է համապատասխանի ապրանքի իրական որական հատկանիշներին։

5.3.       «Վաճառող-իրավաբանական անձ»-ի և/կամ «Վաճառող-ֆիզիկական անձ»-ի կողմից առաջարկվող Ապրանքի նկարագրության մեջ պարտադիր պետք է նշում լինի հետևյալ կետերի վերաբերյալ․

5.4.       «Գործընկեր»-ը և/կամ «Վաճառող-անհատը»-ը Ապրանքը Կայքէջում տեղադրելիս հավաստիացնում է, որ այն ձեռք բերված չէ ՀՀ օրենսդրությամբ արգելված եղանակներով, մասնավորապես՝ այն գողացված չէ։ 

 

6.   TBuy  հարթակում վճարման կարգ

6.1.       Կայքէջում ներկայացված Ապրանքները առաջարկող իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ)  և/կամ ֆիզիկական անձի (սույն տեքստում այսուհետ նաև՝ «Վաճառող») և այդ Ապրանքներից օգտվող անձի (սույն տեքստում այսուհետ նաև՝ «Գնորդ»), ինչպես նաև Tbuy-ի և Վաճառողների միջև առաջացած վճարային իրավահարաբերությունները կարգավորվում են սույն բաժնում սահմանված ընդհանուր կանոններով:

6.2.       Ապրանքների վաճառքը կատարվում է ՀՀ դրամով:

6.3.       Կայքէջում տեղադրված Ապրանքի դիմաց վճարումները կարող են կատարվել հետևյալ եղանակներից ցանկացած մեկով՝

6.3.1.      Բանկային փոխանցմում,

6.3.2.      Կանխիկ,

6.3.3.      Առցանց դրամապանակի փոխանցում,

6.3.4.      Առցանց Ապառիկի ձևակերպում։

6.4.       Վճարման կարգ Բանկային փոխանցման եղանակով՝

6.4.1.      Համապատասխան փոխանցումը կատարվում է Ընկերության կողմից հատկացված բանկային հաշվեհամարին։

6.4.2.      Նման պարագայում Վաճառողը պարտավոր է իր անվամբ ունենալ վավեր բանկային հաշվեհամար։

6.4.3.      Գնորդի կողմից Ապրանքի դիմաց բանկային փոխանցման եղանակով վճարումը կատարվում է հետևյալ կարգով. Ապրանքը Գնորդի կողմից իր զամբյուղում ավելացնելուց հետո, վերջինս հաստատում է իր գնումը համապատասխան Ապրանքի համար Կայքէջում առաջարկվող քայլերի հերթականությամբ՝ Ապրանքի գինն ամբողջությամբ վճարելու միջոցով: Վճարումը հաստատվելուց, հետո Ապրանքի գնման հայտն ուղարկվում է Վաճառողի հաստատմանը, ով հայտը ստանալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում հաստատում կամ մերժում է հայտը: Վաճառողի անգործության դեպքում, Ապրանքի գնման հայտը համարվում է մերժված: Վաճառողի կողմից երկու և ավել անգամ նման անգործություն դրսևորելը հիմք է մեր կողմից Կայքէջում վերջինիս անձնական հաշվի գործողությունը ժամանակավորապես կասեցնելու և/կամ ընդմիշտ դադարեցնելու համար:

6.5.       Կանխիկ վճարման կարգ՝

6.5.1.      Գնորդի կողմից Ապրանքի դիմաց վճարումը կանխիկ եղանակով կատարվում է հետևյալ կարգով. Ապրանքը Գնորդի կողմից իր զամբյուղում ավելացնելուց հետո, վերջինս հաստատում է իր գնումը համապատասխան Ապրանքի համար Կայքէջում առաջարկվող քայլերի հերթականությամբ։ Ապրանքի գնման հայտը Վաճառողի կողմից հաստատվելուց հետո այն առաքվում է Գնորդի կողմից նշված հասցեով և Ապրանքի գինը Գնորդի կողմից վճարվում է Առաքիչին, ստորագրելով համապատասխան Վճարման անդորագիրը։

6.6.       Վճարման կարգ առցանց դրամապանակի միջոցով՝

6.6.1.      TBuy հաշիվն ակտիվացնելով, Դուք կարող եք ակտիվացնել առցանց դրամապանակ։

6.6.2.      Առցանց դրամապանակի ակտիվացումը պարտադիր է «Գործընկեր»-ի և «Վաճառող անհատ»-ի համար։ TBuy-ի և Գործընկեր»-ի և/կամ «Վաճառող անհատ»-ի միջև Գործակալական պայմանագրով սահմանված վճարումները իրականցվում են բացառապես առցանց դրամապանակի միջոցով։

6.7.       Վճարման կարգ առցանց ապառիկի ձևակերպման եղանակով՝

6.7.1.      TBuy-ը հնարավորություն է ընձեռնում ձևակերպել առցանց ապառիկ ՀՀ ———— բանկի կողմից։ Առցանց ապառիկի պայմանագրի պայմաններին ծանոթանալու համար անցեք հետևյալ հղումով՝ —————։

6.7.2.      «Գնորդը» գնման հայտ է լրացնում, և այն դեպքում, երբ որպես վճարման եղանակ ըտնրում է առցանց ապառիկը՝ հաճոխորդի մոտ բացվում է բանկի հղումը առցանց ապառիկի (վարկավորման) համար։ Որից հետո հաճախորդը լրացնում է բանկի կողմից պահանջված տեղեկատվությունը և դիմում առցանաց ապառիկի (գնման վարկավորման) համար։

6.7.3.      Առցանց ապառիկ ձևակերպելիս՝ նույնականացում իրականցնելու նպատակով՝ հարկավոր է լրացնել պահանջվող անձնական տվյալները։

6.7.4.      Բանկի կողմից իրականացվում է առցանց ապառիկի դիմում ներկայացրած Գնորդի նույնականացումը, որից հետո հաստատում կամ մերժում է  դիմումը։

6.7.5.      Առցանց ապառկի դիմումը Բանկի կողմից հաստատվելու դեպքում, վերջինս էլեկտրոնային պայմանագիրն ուղարկում է Հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին։

6.7.6.      Առցանց ապառկի դիմումը Բանկի կողմից հաստատվելուց հետո Կայքէջի աշխատակիցը կապ է հաստատում Գնորդի և Վաճառողի հետ և ներկայացնում հանձման-ընդունման կարգը, որը սահմաված է նաև սույն Կանոնների 8-րդ գլխով,

6.7.7.      Բանկի կողմից հաստատված գումարը փոխանցվում է Ընկերության հաշվեհամարին։

6.7.8.      Սույն Կանոնների 8-րդ գլխով սահմանված կարգով հանձնում-ընդունումից հետո, Գնորդի կողմից առարկությունների բացակայության դեպքում, Վաճառող-անհատի դեպքում՝ 5, իսկ Գործընկերոջ դեպքում՝ 14 աշխատանքային  օրվա ընթացքում Բանկի կողմից Ընկերության հաշվեհամարին փոխանցված գումարը փոխանցվում է Վաճառողի կայքէջում ունեցած էլեկտրոնային դրամապնակին։

 

7.    Գնված ապրանքների վերադարձ և փոխարինում

7.1.       Եթե Ձեր կողմից գնված ապրանքը չի համապատասխանում TBuy կայքում ներկայացված նկարագրությանը, վնասված է կամ ունի այլ թերություն, Դուք իրավունք ունեք պահանջել փոխարինելու այդպիսի ապրանքը կամ պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

7.2.       Յուրաքանչյուր ապրանքի արտաքին որակի համապատասխանությունը անհրաժեշտ է ստուգել առաքման պահին` առաքիչի ներկայությամբ, և միայն ապրանքի որակի ստուգումից հետո ստորագրել առաքիչի ներկայացված առաքման անդորրագիրը:

7.3.       Գնված ապրանքի վերադարձ և փոխարինում «Գործընկեր»-ի դեպքում՝

7.3.1.      TBuy.am հարթակում «Վաճառող-իրավաբանական անձ»-ից ձեռք բերված յուրաքանչյուր ապրանք (բացառությամբ այն ապրանքների որոնք հետ վերադարձի կամ փոխարինման ենթակա չեն ըստ ՀՀ օրենսգրքի), կարող է վերադարձվել կամ փոխարինվել այլ ապրանքատեսակով առաքման պահից սկսած 14 օրվա ընթացքում, եթե ապրանքն և վերջինիս փաթեթավորումն անվնաս են, նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները:

7.3.2.      Ապրանքի ապառիկ գնման դեպքերում գնված ապրանք կարող է վերադարձվել կամ փոխարինվել այլ ապրանքատեսակով առաքման պահից 7 օվա ընթացքում։

7.4.       Գնված ապրանքի վերադարձ և փոխարինում «Վաճառող անհատ»-ի դեպքում՝

7.4.1.      Վաճառող-անհատից ձեռք բերված ապրանքը/ապրանքները (բացառությամբ այն ապրանքների որոնք վերադարձի կամ փոխարինման ենթակա չեն ըստ ՀՀ օրենսդրության) կարելի է հետ վերադարձնել 5 օրերի ընթացքում հետևյալ դեպքերում.

7.5.       Առաքված ապրանքի վերադարձը իրականացվում է Գնորդի կողմից: Վերադարձ կամ փոխարինում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ապրանքը մոտեցնել այն խանութ, որտեղից որ այն ձեռք է բերվել, ունենալով վերջինիս ձեռք բերման կտրոնը և առաքման անդորագիրը: Ցանկության դեպքում կարող եք օգտվել TBuy.am-ի ծառայությունից՝ Վճարման ենթակա կլինի փաստացի ճանապարհածախսը՝ 1կմ-200 դրամ հաշվարկով:

7.6.       Փոխհատուցումը իրականացվում է վաճառողի կողմից ապրանքի հետ ընդունման պահից հետո:

7.7.       Գնորդի պահանջով կամ TBuy.am-ում անձնական հաշվի բացակայության դեպքում, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում պատվերի ձևակերպման ժամանակ օգտագործված վճարման եղանակին՝

7.8.       Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից, բացի ապրանքի առաքման գործող սակագնից, կպահվեն նաև վճարման հետ կապված բանկային ծախսերը՝ փոխհատուցվող գումարի 3%-ը:

 

8.   Ապրանքների հանձնում-ընդունում

8.1.       Ապրանքների Հանձնում–ընդունումը իրականացվում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ անձական էջի միջոցով, Վաճառող-ֆիզիկական անձի դեպքում ապրանքը վաճառողի կողմից գնորդին հանձնելու պահին Հարթակի միջոցով վաճառողը հաստատում է հանձնումը, իսկ գնորդը հաստատում է ընդունումը։

8.2.       Հանձման-ընդունման ակտը երկկողմանի էլեկտրոնային ստորագրելուց հետո միայն գործարքը համարվում է կատարված։

8.3.       Գնորդի կողմից Գործընկերոջից ապրանք գնելու դեպքում առաքումը և հանձնում-ընդունումը իրականացնում է Ընկերությունը,

 

9.    Առաքում

9.1.       Գնորդի կողմից Գործընկերոջից ապրանք գնելու դեպքում առաքումը իրականացնում է Ընկերությունը, եթե վերջինս չի հրաժարվել Ընկերության կողմից առաքման ծառայություններից։

9.2.       Առաքումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում: Երևանում և Երևանից 30կմ հեռավորությամբ առաքումն անվճար է, եթե Գործընկերոջ կողմից այլ առաքման պայմաններ նշված չեն: Այնուհետև հաշվարկվում է առաքման գումար՝ յուրաքանչյուր կիլոմետրը՝ 100 (հարյուր) դրամ:

9.3.       Մինչև 5000 (հինգ հազար) դրամ արժողությամբ պատվերի առաքման արժեքը կազմում է 500 (հինգ հարյուր) դրամ։ Առաքումն իրականացվում է գործարքի հաստատման պահից Երևան +20  կմ  24 ժամվա ընթացքում, եթե այլ ժամկետ նշված չէ Գնորդի կամ Գործընկերոջ կողմից: Այլ մարզեր, կախված տեղանքից,գործում է ծրագրի ավտոմատացված հաշվարկ։

9.4.       Երևանում շտապ առաքման արժեքը կազմում է 2000 (երկու հազար) ՀՀ դրամ։ Ստանդարտ առաքումը Մարզերում՝ առաքման արժեքը հաշվարկվում է 1կմ--30կմ՝ 100դր, Շտապ Առաքման արժեքը Մարզեր հաշվարկվում է 1կմ-120 ՀՀ դրամ և 2000 ՀՀ դրամ։

 

10.  Ընկերության պատասխանատվություն

10.1.     Tbuy-ը պատասխանատվություն չի կրում կայքէջ մուտք գործել չկարողանալու հետևանքների համար: Ընկերությունը չի երաշխավորում կայքի մշտական աշխատունակությունը, պատասխանատվություն չի կրում կայքի ոչ միտումնավոր անաշխատունակության և տվյալների կորստի համար:

10.2.     Մենք պատասխանատվություն չենք կրում և չենք փոխհատուցում չեղարկումների, հետաձգումների, ֆորս մաժորային իրավիճակների, սահմանաչափից ավելի ամրագրումների (overbooking) և մեր պատասխանատվությունից և վերահսկողությունից դուրս գտնվող ցանկացած այլ հանգամանքների արդյուքում Ձեզ պատճառված որևէ վնաս։

10.3.     Մենք չենք երաշխավորում և պատասխանատվություն չենք կրում մեր Գործընկերների կողմից ներկայացվող Ապրանքների, ինչպես նաև՝ Կայքէջում հրապարակված տեղեկատվություններում տեղ գտած որևէ սխալի, անհամապատասխանության և/կամ անճշտության համար։

 

11.  Եզրափակիչ դրույթներ

11.1.     Եթե սույն Օգտագործման պայմանների առանձին դրույթները համարվեն կամ դառնան ուժը կորցրած կամ հակասեն օրենքի դրույթներին, ապա դա չի ազդի Օգտագործման պայմանների մնացած դրույթների գործողության վրա:

11.2.     Կայքէջի, Օգտագործման Պայմանների, Գաղտնիության Քաղաքականության, տրամադրվող Ապրանքների և/կամ Ծառայությունների կապակցությամբ Ձեր և մեր միջև առկա անհամաձայնությունը լուծելու նպատակով Դուք համաձայնում ենք Ձեր պահանջները սկզբնապես ներկայացանել Ընկերության Հաճախորդների սպասարկման բաժին (հեռախոսահամար՝ , էլեկտրոնային փոստի հասցե՝)։

11.3.     10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում մեր կողմից Ձեր պահանջը չբավարարելու դեպքում, Դուք կարող եք դիմել դատարան՝ վեճը լուծելու նպատակով։

 

Ապրանքը պահպանված է զամբյուղում