ավելացվեց Ձեր նախընտրածների ցուցակում

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ սույն Պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր), որի տեքստը մշտապես տեղակայված է համացանցում https://www.tbuy.am/agreement հասցեում, պարունակում է Պայմանագրի բոլոր էական պայմանները և հանդիսանում է «ԹԻԲԵՅ» ՍՊ ընկերության կողմից առաջարկ յուրաքանչյուր անձի, ով օգտվում է https://www.tbuy.am կայքէջից, կնքել Պայմանագիր, սույն Պայմանագրի տեքստում նշված պայմաններով:

 Այսպիսով, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 453-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` համացանցն օգտագործելու միջոցով ծառայությունների մատուցման սույն Պայմանագրի տեքստը համարվում է հրապարակային օֆերտա:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 454-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ սույն օֆերտայի պատշաճ ակցեպտ է համարվում անձի կողմից հետևյալ գործողությունների հաջորդաբար իրականացումը.

  1. Սույն Պայմանագրի պայմաններին և բոլոր հավելվածներին ծանոթացումը,

  2. Ակտուալ ու ճշգրիտ տեղեկությունների, այդ թվում մուտքանվան (հեռախոսահամարի), որը ծառայելու է գրանցված անձի մասին տեղեկատվությունը արտացոլելու նպատակով, մուտքագրումը գրանցման ձևի (ֆորմայի) մեջ, որը տեղակայված է համացանցում https://www.tbuy.am/signin հասցեում,

  3. Հատուկ նշանի մուտքագրումը համացանցում https://www.tbuy.am/signin հասցեում տեղակայված գրանցման ձևի (ֆորմայի) «Համաձայն եմ պայմաններին» վերտառությամբ հատուկ դաշտում, «Համաձայն եմ պայմաններին» կոճակի սեղմելու պահից սկսած և վերը թվարկված գործողությունների ճշգրիտ հաջորդական իրականացման դեպքում, Պայմանագիրը համարվում է կնքված հետևյալ պայմաններով.

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը (այսուհետ` Պատվիրատու), որն ակցեպտավորել է համացանցում (ինտերնետում) https://www.tbuy.am/signin հասցեում տեղադրված օֆերտան մի կողմից և  «ԹԻԲԵՅ» ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ` Կատարող), ի դեմս տնօրեն Հովհաննես Խաչատրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, հետագա համատեղ և առանձին հիշատակման դեպքում համապատասխանաբար անվանվելով «Կողմեր» կնքեցին սույն Պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. Տերմիններ և սահմանումներ.

1.1 Եթե Պայմանագրի տեքստից ուղիղ կերպով այլ բան չի բխում, ապա սույն Պայմանագրում հետևյալ հասկացությունները և սահմանումներն ունեն ստորև նշված նշանակությունը.

1.2 Մնացած տերմինները և հասկացությունները, որոնք առկա են Պայմանագրում մեկնաբանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:

1.3 Գլուխների, բաժինների, հոդվածների անվանումները նախատեսված են բացառապես տեքստից օգտվելու հարմարության համար և իրավաբանական նշանակություն չունեն:

2. Պայմանագրի առարկան.

2.1 Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի համար սույն Պայմանագրով նախատեսված կարգով ու պայմաններով մատուցել Ծառայություններ և/կամ վաճառել ապրանք, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է կատարել Պայմանագրի պայմանները, այդ թվում վճարել հատուցման դիմաց իրականացվող Ծառայությունների մատուցման և գնված ապրանքի (ապրանքների) համար:

2.2 Կատարողը մատուցում է հետևյալ Ծառայությունները.

2.3 Պատվիրատուն սույն Պայմանագրով տալիս է իր համաձայնությունը, որպեսզի Կատարողը ցանկացած ժամանակ փոխանցի սույն Պայմանագրով իրեն հայտնի դարձած Ֆիզիկական անձնաց անձնագրային տվյալները ՀՀ-ում գործող և «ԹԻԲԵՅ» ՍՊ ընկերության հետ համագործակցող բանկերին (երրորդ աձանց)` ապառիկ առցանց (online) ձևակերպելու նպատակով:  

2.4 Սույն Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում Կողմերից յուրաքանչյուրն ինքն է վճարում իր գործունեության արդյունքում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարումները:

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները.

3.1 Պատվիրատուն պարտավոր է.

3.2 Պատվիրատուն իրավունք ունի.

3.3 Կատարողը պարտավոր է.

3.4 Կատարողն իրավունք ունի.

4. Ծառայությունների մատուցման և հանձնման-ընդունման կարգը.

4.1 Առցանց ապրանք գնելու կամ առցանց ապառիկ ձևակերպելու համար Պատվիրատուն կամ Պատվիրատուի անունից գործող անձը` իրավաբանական անձի ներկայացուցիչը, պարտավոր է մուտքագրել Պատվիրատուի Գրանցման տվյալները https://www.tbuy.am/signin հասցեում տեղակայված Կայքի՝ «Մուտք» պատուհանի էջում և ընտրել համապատասխան Ապրանքը: Ապրանքի մանրամասն նկարագիրը, դրանց տրամադրման կարգը և երաշխիքային պայմանները տեղակայված են համապատասխան Ապրանքի էջում կամ Կայքի այլ հատվածներում:

4.2 Ապրանքը, համարվում է Պատվիրատուի կողմից գնված, երբ վերջինս առցանց կամ կայքում գործող այլ վճարման տարբերակներից որևէ մեկով վճարում է Ապրանքի համար, իսկ ապառիկը առցանց հաստատված, երբ երրորդ անձը` Բանկը, հաստատում է Պատվիրատուի դիմումը:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը.

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում միայն մեղքի առկայության պարագայում, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության իմպերատիվ նորմերով այլ բան չի սահմանվում:

5.2 Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից վերջինիս անձնական էջը այլ անձանց կողմից օգտագործվելու համար:

5.3 Կատարողը պատասխանատու չէ իրենից անկախ պատճառներով առաջացած Կայքի աշխատանքն ապահովող ծրագրային ապահովումների և/կամ ապարատային միջոցների սխալների, ոչ ճիշտ աշխատանքի, անսարքությունների, ինչպես նաև դրանց հետևանքով Պատվիրատուի մոտ առաջացած վնասների համար:

5.4 Պատվիրատուն ինքն է պատասխանատվություն կրում Կայքում իր տվյալների օգտագործմամբ իրականացված բոլոր գործողությունների համար:

5.5 Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից սխալ լրացված տվյալների, ՀՀ օրենսդրության խախտման համար:

5.6 Պատվիրատուն համաձայնվում է օգտագործել Կայքն այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ ներկայացված է:

5.7 Այն դեպքում, երբ Պատվիրատուն չի կատարում սույն Պայմանագրի՝ անձնական տվյալներին վերաբերող 6-րդ կետի պայմանները, Պատվիրատուն պարտավորվում է փոխհատուցել Կատարողի բոլոր վնասները, որոնք առաջացել են դրանց չկատարման հետևանքով:

6. Անձնական տվյալներ.

6.1 Այն դեպքում, երբ Պատվիրատուն Կայքում մուտքագրում է իր անձնական (անձնագրային) տվյալները, Պատվիրատուն դրանք դարձնում է մատչելի միայն Կատարողի և  երրորդ անձանց` Բանկերի համար:

6.2 Պատվիրատուն տալիս է իր համաձայնությունը, որպեսզի Կատարողը իրեն փոխանցված տվյալները հավաքագրի, պահպանի,  մշակի և  փոխանցի բանկ՝ ապառիկ վարկի հարցման և ձևակերպման նպատակով:

6.3 Պատվիրատուի կողմից փոխանցված տվյալների հավաքագրման, պահպանման, մշակման արդյունքում պատճառված վնասի պատասխանատվությունն ամբողջությամբ կրում է Պատվիրատուն:

6.4 Անձնական տվյալների մասով Ընկերության քաղաքականությունը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջներին:

7. Մտավոր սեփականություն.

7.1 Կայքի նկատմամբ բոլոր տեսակի բացառիկ և անձնական ոչ գույքային իրավունքները պատկանում են Կատարողին կամ Կատարողի հետ պայմանագիր կնքած անձանց, ովքեր իրավունք են ստացել մտավոր գործունեության արդյունքներ տեղադրել Կայքում:

8. Վեճերի լուծում.

8.1 Պայմանագիրը և դրանից ծագող բոլոր հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Կողմերի միջև ծագած վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:

8.2 Պայմանագրի կատարման, գործողության դադարեցման կամ Պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու հետ կապված բոլոր վեճերը, տարաձայնությունները կամ պահանջները, Կողմերը կձգտեն լուծել բանակցությունների միջոցով: Կողմը, որի մոտ առաջացել են տարաձայնությունները և/կամ պահանջները պետք է մյուս Կողմին հաղորդագրություն ուղարկի սույն Պայմանագրի 9.7-րդ կետով սահմանված կարգով՝ նշելով առաջացած պահանջները և/կամ տարաձայնությունները:

8.3 Սույն Պայմանագրի 8.2-րդ կետում նշված հաղորդագրությունը ստանալուց հետո 15 (տասնհինգ) օրվա ընթացքում ստացող Կողմն ուղարկում է հաղորդագրության պատասխան:

8.4 Այն դեպքում, եթե հաղորդագրությունն ուղարկող Կողմը 15 (տասնհինգ) օրվա ընթացքում չստանա մյուս Կողմի պատասխանը կամ առաջացած վեճը չլուծվի, այն ենթակա է լուծման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դատական կարգով:

9. Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելը, պայմանների փոփոխումը.

9.1 Կողմերը սույն Պայմանագրով համաձայնվում են, որ Կատարողը կարող է միակողմանի փոփոխություններ կատարել Պայմանագրում՝ փոփոխված Պայմանագրի տեքստը համացանցի https://www.tbuy.am/agreement հասցեում տեղադրելու միջոցով:

9.2 Սույն Պայմանագրով Պատվիրատուն համաձայնվում է, որ Պայմանագրից ծագած պարտավորությունների իրականացման շրջանակներում Պայմանագրի կնքման, փոփոխման, լրացման, դադարեցման, ինչպես նաև այդ հարցերով գրագրության կատարման համար Պատվիրատուն օգտագործում է ոչ թե ձեռքով արված ստորագրությունը, այլ էլեկտրոնային հետևյալ ✔ նշումը («Համաձայն եմ պայմաններին»):

9.3 Կատարողը հաստատում է, որ իր կողմից իր ստորագրության անալոգ է համարվում Կատարողի իրավասու գործադիր մարմնի ստորագրության ֆակսիմիլային վերարտադրությունը:

9.4 Պատվիրատուն հաստատում է, որ իր կողմից իր ստորագրության անալոգ են համարվում.

9.5 Պատվիրատուի հաստատված հեռախոսահամար է համարվում Պատվիրատուի կողմից Կայքում գրանցվելու ժամանակ նշված հեռախոսահամարը:

9.6 Կատարողի հաստատված հեռախոսահամար է համարվում`  +374 77 065 065,

9.7 Բացի սույն Պայմանագրով և ՀՀ գործող օրենսդրությամբ ուղղակի նախատեսված դեպքերի, Պայմանագրից ծագած պարտավորությունների իրականացման շրջանակներում Կողմերի բոլոր ծանուցումները պետք է ուղարկվեն և համարվում են փոխադարձ ստացված Կողմերի հաստատված հեռախոսահամարներից ուղարկված լինելու դեպքում: 

10. Ֆորս-մաժոր.

10.1 Կողմերն ազատվում են իրենց պարտավորությունները մասամբ կամ ամբողջությամբ չկատարելու պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսիք են համարվում՝ տարերային աղետների, արդյունաբերական և այլ վթարների, զանգվածային հասարակական անկարգությունների, պատերազմի կամ այլ նման պարագաների հետևանքներն ու դրանց վերացնելու դեպքերը, կամ ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից ընդունված և ուժի մեջ մտած ակտերը, եթե դրանք անմիջական կապված են սույն Պայմանագրով նախատեսված Կողմերի պարտավորությունների կատարման պատշաճության, ժամկետների կամ ծավալների հետ:

10.2 Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի սույն Պայմանագրով սահմանված կարգով լուծել սույն Պայմանագիրը այդ մասին գրավոր տեղյակ պահելով մյուս Կողմին՝ այդ հիմքով որևէ տույժ, տուգանք, կամ հատուցում չհաշվարկելով ու դրանց վճարման պահանջ չներկայացնելով:

 

11. Կատարողի հասցեն և այլ վավերապայմանները.

 

Անվանում

«ԹԻԲԵՅ» ՍՊԸ

Հասցե

ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի փակուղի  4 

Հեռ․ համար

+374 77 065 065

ՀՎՀՀ

04233458 

Բանկ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 

Հ/Հ

1570053737490100

Տնօրեն

Հ. Խաչատրյան Ապրանքը պահպանված է զամբյուղում